Samorządowe Przedszkole Nr 180

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

DEKLARACJA DOSTEPNOŚCI CYFROWEJ DLA STRONY INTERNETOWEJ

 

Samorządowe Przedszkole Nr 180 zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony przedszkole180krakow.blizej.info .

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-09

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-21

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały  przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych ( poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu przy pomocy klawiszów Ctrl +
 • obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury (z wykorzystaniem klawiszy typu Tab , Shift + Tab , strzałki kierunkowej, Enter) 

Wyłączenia:

 • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe, lecz poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-27

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie przedszkole180krakow.blizej.info można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest dyrektor przedszkola Wołek Marta

adres poczty elektronicznej: p180@mjo.krakow.pl

numer telefonu: 12 651 20 20

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

 

Dostępność architektoniczna

 • Aby dostać się do budynku, należy pokonać schody i drzwi wejściowe – otwierane ręcznie.
 • Budynek składa się z 3 poziomów: piwnica, parter oraz piętro, aby dostać się do piwnicy i na piętro należy pokonać schody.
 • W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Brak sanitariatów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
 • W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 

Informacja o odstępności tłumacza migowego:

Placówka nie posiada tłumacza języka migowego