Samorządowe Przedszkole Nr 180

STRONA GŁÓWNA

                                                                                                     
 
                
 
 
                                            
  
   
 
WITAJCIE U,,PAJACYKA"

                                                                                         

 Samorządowe Przedszkole Nr 180

ul.Telimeny 7,  30-838 Kraków 
tel: 12 651 20 21
sekretariat: 12 651 20 20 ( w godz. 9.00 - 15.30)
fax: 12 658 49 07
tel. kom.  660 637 237
 
e-mali: p180@mjo.krakow.pl
 

dyrektor:   Marta Wołek

wicedyrektor:   Grażyna Frączek

W celu potwierdzenia spotkania z dyrekcją, uprzejmie prosimy Państwa o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem przedszkola.

 
  
JESTEŚ Internetowe liczniki OSOBĄ NA NASZEJ STRONIE
 
 
 
 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole Nr 180 z siedzibą w Krakowie (30-838), ul. Telimeny 7, i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:

1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody albo na podstawie przepisów prawa.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

inspektor Damian Strzebak  /  e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl