Menu
Strona głowna  /  W TYM MIESIĄCU ...
W TYM MIESIĄCU ...

WARSZATY I ZAJĘCIA PLANOWANE W CZERWCU :

 

DATA

DZIEN TYG.

GRUPA

ZAJĘCIA

2.06.2022

czwartek

I, II, III, IV,V,VI

Czarodziejski Dzień Dziecka w przedszkolu

(zabawy ruchowe, detektywistyczne, taneczne)

8.06.2022

środa

I, II, III, IV,

Występy dzieci z okazji święta Mamy i Taty

Gr. IV  godz.14.30

Gr. II  godz.15.00

Gr. I  godz.15.30

Gr. III  godz.16.00

9.06.2022

czwartek

IV,VI

Wyjazd do kina Kijów na przedstawienie pt. „Karolcia”

 

10.06.2022

 

piątek

V

Wycieczka trasą turystyczną „Barbakan - Mury Obronne”

II,III

Wycieczka do Trąbek na „Brzozowy zakątek”

20.06.2022

poniedziałek V,VI Warsztaty w ramach edukacji ekologicznej. Tematyka zajęć: pole elektromagnetyczne, dzikie zwierzęta w mieście, drzewa oraz zwierzęta domowe.

22.06.2022

środa

V,VI

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

 

                  

 

    GRUPA I     

 

Lubimy się bawić

Nasi pupile

Jesteśmy sportowcami

Nadeszło lato

 

 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych, próba przewidywania skutków swoich zachowań;
 • Uważne słuchanie i dopytywanie o niezrozumiałe fakty;
 • Samodzielne organizowanie czasu wolnego i zabaw ruchowych w bezpieczny sposób;
 • Klasyfikowanie przedmiotów wg danej cechy;
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego;
 • Właściwe zachowanie się podczas uroczystości i przedstawień;
 • Ćwiczenia w kształtowaniu asertywnego porozumiewania się, unikanie konfliktów;
 • Rozpoznawanie zjawisk przyrodniczych charakterystycznych dla danej pory roku;
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
 • Wzbogacanie doświadczeń plastycznych, zabawy z masami plastycznymi;
 • Podejmowanie zorganizowanych oraz spontanicznych zabaw ruchowych;
 • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej oraz orientacji w schemacie własnego ciała.

 

  ................................................................................................................................................

 

  GRUPA II

 

 

Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany

Poznawanie warunków życia dzieci z innych krajów. Zdobywanie wiadomości dotyczących różnic (kolor skóry, inne warunki życia) między ludźmi. Kształtowanie postaw szacunku, poszanowania praw dla wszystkich ludzi. Mój ulubiony kolega i koleżanka- zrozumienie znaczenia przyjaźni, cechy przyjaciela.. Doskonalenie umiejętności liczenia, posługiwanie się liczebnikami głównymi. Spotkanie z panią Alicją udział w zabawach ruchowych, detektywistycznych i tanecznych.

 

Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści

Zachęcanie dzieci do odwiedzania zoo. Wdrażanie do bezpiecznego zachowania wobec zwierząt. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących w zoo. Klasyfikowanie obrazków zwierząt wg określonych warunków. Porównywanie liczebności zbiorów. Układanie nazw zwierząt z sylab, dobieranie ich do obrazków. Dłuższe wypowiedzi na podstawie ilustracji sytuacyjnych- układanie historyjek obrazkowych. Wycieczka do Trąbek na „Brzozowy zakątek”

 

Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

Przypomnienie czym i gdzie możemy wyjechać na wakacje- środki transportu lądowego, powietrznego i wodnego- porównywanie sposobów i prędkości poruszania się, przystosowania do przewozu osób. Poznawanie różnych ciekawych zakątków Polski. „Jak powstaje burza?” -  eksperyment, kształtowanie wiedzy przyrodniczej.„Gdy idzie burza to..” technika niedokończonych zdań.  Dyskusja na temat tego, jak zachowywać się w czasie burzy. Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni i względem siebie.

 

Wakacje

Zapoznanie dzieci z zasadami warunkującymi bezpieczeństwo poza przedszkolem np. bezpieczne zachowanie się nad wodą. Wdrażanie do precyzyjnego wypowiadania się i poprawnego formułowania wypowiedzi. Śpiewanie piosenek poznanych w ciągu roku przedszkolnego. Wykonywanie prac plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów. Zabawy graficzne z rysowaniem linii nieregularnych, łączenie takich samych znaków i figur.

 

 

  ................................................................................................................................................

 

 

              GRUPA III       

 

MAŁE I DUŻE RODZINY W AKCJI

Z WIZYTĄ W GOSPODARSTWIE WIEJSKIM

DZIECIAKI W RUCHU

LATO W SADZIE I OGRODZIE

NADCHODZI LATO

 

Obszar fizyczny

 • stosowanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pisania
 • aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych, z przyborami
 • wzmacnianie odporności dziecka poprzez organizowanie różnych aktywności na świeżym powietrzu
 • niezależnie od warunków atmosferycznych

Obszar emocjonalny

 • szanowanie uczuć i emocji swoich i innych osób, uczenie szacunku do życia w każdej formie
 • tworzenie i wdrażanie swoich własnych strategii działania
 • uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody

Obszar społeczny

 • zgodne współdziałanie z dziećmi w zabawie i pracach użytecznych
 • respektowanie norm społecznych, reguł gier
 • wdrażanie do odpowiedzialnego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków
 • respektowanie zasad bezpieczeństwa np. podczas pobytu na wsi

Obszar poznawczy

 • budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka (słownictwo dotyczące rodziny, czasu wolnego, gier i zabaw, praw i obowiązków dziecka, zawodów wykonywanych przez rodziców, zjawisk przyrodniczych)
 • doskonalenie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat historyjki obrazkowej (swobodne wypowiedzi)
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na wybraną cechę, dodawanie i odejmowanie
 • zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie w okresie lata
 • określanie kierunków na kartce i w praktyce
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej, muzykowanie z użyciem instrumentów
 • doskonalenie pamięci przez naukę wierszy
 • rozwijanie umiejętności określania relacji czasowych między wydarzeniami

 

................................................................................................................................................

 

                  GRUPA IV

 

Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany

Kształtowanie świadomej przynależności do narodu i kraju. Przygotowanie do zgodnego współżycia w Europie i świecie, kształtowanie tolerancji wobec ludzi innych ras i kultur. Rozwijanie orientacji przestrzennej, posługiwanie się nazwami kierunków. Odczytywanie symboli na mapie i globusie.

 

Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści

Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat zwierząt żyjących w dżungli. Rozwijanie zdolności liczenia, dodawania i odejmowania oraz grupowania elementów (określanie liczby elementów w zbiorze, rozumienie pojęcia „równoliczny”). Ćwiczenie spostrzegawczości, pamięci i wrażliwości słuchowej. Kształcenie zdolności negocjowania podczas wspólnego tworzenia gier ściganek.

 

Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

Zapoznanie dzieci z krajobrazami charakterystycznymi dla różnych regionów Polski. Doskonalenie umiejętności wyrażania myśli w formie zdań (poprawnych składniowo, logicznie i gramatycznie). Uświadomienie konieczności objęcia ochroną niektórych gatunków roślin i zwierząt. Budzenie zainteresowań czytelniczych, zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania. Wdrażanie dzieci do wyodrębniania głosek w prostych słowach. Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie.

 

  ................................................................................................................................................

 

 
            GRUPA V         

 

 

Prawa wszystkich dzieci

Kocham Kraków: baśnie i legendy Starego Miasta

Egzotyczne podróże

Radosne wakacje

 

OBSZAR FIZYCZNY

 wdrażanie do wykonywania ćwiczeń zgodnie z pokazanym sposobem lub instrukcją słowną

wdrażanie do przestrzegania zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo oraz zgodnego współdziałania podczas zabaw ruchowych, wycieczek

doskonalenie prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się narzędziami i przyborami plastycznymi, regulowania siły nacisku dłoni

 

OBSZAR EMOCJONALNY

doskonalenie samopoznania, dostrzegania odmienności i niepowtarzalności każdej osoby

kształtowanie niezależności emocjonalnej, naśladowania pozytywnych wzorców zachowań, nieulegania naciskom oraz negatywnym wzorcom

doskonalenie umiejętności odróżniania emocji, nazywania ich i rozumienia, że każdy ma prawo do ich odczuwania i okazywania

kształtowanie umiejętności wyrażania współczucia i zrozumienia dla problemów innych osób poprzez okazywanie zainteresowania, podjęcie rozmowy czy pomocy

 

OBSZAR SPOŁECZNY

kształtowanie postawy empatii oraz chęci udzielenia wsparcia osobom tego potrzebującym

kształtowanie postawy akceptacji i tolerancji wobec różnorodności kultury i języka w obrębie społeczności, w której dziecko funkcjonuje

kształtowanie postawy tolerancji i życzliwości wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie lub sprawności różnych ludzi

wdrażanie do pracy zespołowej

 

OBSZAR POZNAWCZY

doskonalenie umiejętności układania zdań poprawnych logicznie i gramatycznie

wdrażanie do aktywnego uczestniczenia w zabawach utrwalających znajomość liter

wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami – litera „h”, „H”

doskonalenie umiejętności czytania (proste wyrazy z poznanych liter)

doskonalenie umiejętności opisywania obrazków z dostrzeganiem przedmiotów, cech, czynności, emocji

doskonalenie umiejętności rozumienia czytanego tekstu

kształtowanie umiejętności tworzenia wyrazów z rozsypanek wyrazowych i wykorzystywania podpisów do wykonywania plakatów, opisywania kolekcji itp.

doskonalenie orientacji w schemacie ciała i umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby

doskonalenie umiejętności orientacji na kartce lub innej płaszczyźnie

kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10 lub większym

kształtowanie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi

• zaznajomienie z zasadami bezpieczeństwa podczas wakacyjnego odpoczynku

 

  ................................................................................................................................................

 

  GRUPA VI

 

 

Prawa wszystkich dzieci

Doskonalenie postawy  akceptacji i tolerancji w obrębie społeczności, w której dziecko funkcjonuje. Rozmowa na temat Konwencji Praw Dziecka. Tworzenie przez dzieci notatki graficznej na temat  „Moje prawa i obowiązki” Wdrażanie do okazywania szacunku i życzliwości wobec osób  z otoczenia. Zabawy z literką „H” „h”. Doskonalenie nauki czytania.

 

Egzotyczne podróże

Poszerzenie wiedzy na temat różnic i podobieństw między ludźmi na całym świecie. Wzbogacenie wiedzy  o zwierzętach zamieszkujących  Afrykę, Australię, Indie. Zabawy  ruchowe, muzyczne, integracyjne i plastyczne utrwalające cechy kultur z różnych części świata.  Ciekawostki przyrodnicze i geograficzne  dotyczące innych kontynentów

 

Letni obserwator przyrody

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; pogłębianie wiedzy  przyrodniczej poprzez obserwacje, eksperymenty, doświadczenia, pogadanki i samodzielne wnioskowanie. Kształtowanie postawy szacunku i troski  wobec środowiska przyrodniczego. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt i roślin charakterystycznych dla poszczególnych środowisk przyrodniczych.

 

Radosne wakacje

Omówienie zasad bezpiecznego odpoczynku podczas wakacji. Tworzenie  „Kodeksu bezpiecznej zabawy” Dzielenie się spostrzeżeniami, doświadczeniami i wiedzą

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2022-06-06