Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontakt
Strona głowna  /  W TYM MIESIĄCU ...
W TYM MIESIĄCU ...

 

 

W najbliższym czasie dzieci będą uczestniczyć w zajęciach z ceramiki z p. Łucją.

Grupa I, II, VI we wtorek 2.03 ; oraz grupy III, IV, V we wtorek 9.03

 

 

         GRUPA I           p180misie@gmail.com                                                                                                                                                                       

 

 

PODRÓŻE W CZASIE

Rozróżnianie pojazdów poruszających się dawniej i dziś na lądzie, na wodzie, w powietrzu. Składanie prostych konstrukcji z papieru.  Poznanie różnych wynalazków. Zwrócenie uwagi na to jak wyglądały dawniej, jak się zmieniały na przestrzeni czasu. Stworzenie okazji do obserwacji w toku zabaw badawczych.  Rozwijanie zdolności uważnego słuchania wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.

 

CZY TO SIOSTRA CZY TO BRAT BEZ WAS SMUTNY BYŁBY ŚWIAT

Utrwalenie pojęcia „para”.  Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny.  Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym.  Wdrażanie dzieci do współdziałania i współpracy. Ćwiczenie matematyczne, grupowanie klocków, przeliczanie elementów zbioru na karcie pracy, rozumienie pojęcia „najmniej”. Doskonalenie świadomości relacji „ja i moje otoczenie”, utrwalanie kierunków od osi własnego ciała („na”, „pod”, „za”, „obok”, „za mną”, „przede mną”)

 

WIOSNA ZARAZ TU PRZYBĘDZIE KOLOROWO BĘDZIE WSZĘDZIE

Zapoznanie z charakterystycznymi zmianami zachodzącymi w przyrodzie w związku ze zbliżającą się nową porą roku. Poznanie zwiastunów wiosny.Założenie hodowli i prowadzenie obserwacji przyrodniczych. Zapoznanie z rozwojem roślinna przykładzie tulipana.Wyrażenie spostrzeżeń dotyczących wiosny w ekspresji plastycznej. Podejmowanie prób samodzielnego wycinania.

 

PTASI CHÓR WŚRÓD DRZEW

Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii.  Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych. Poznanie kształtu niektórych figur geometrycznych. Przypomnienie wiadomości o ptakach, które odleciały jesienią, a wiosną wracają. Omówienie niektórych ptaków(jaskółka, bocian, szpak) i ich gniazd porównanie materiałów i konstrukcji.

 

WIELKANOC TO PISANKI, WYKLEJANKI, MALOWANKI

Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi. Zapoznanie z rozwojem kurczątka oraz budową jajka.  Przybliżenie tradycji wypieków wielkanocnych, zwrócenie uwagi na charakterystyczne ciasta.  Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu.

 

                                                                                                              
    ...........................................................................................................................................

 

                                                                                                                                          

           GRUPA II            p180kasia@gmail.com  

 

 

ZAKŁADAMY ZIELONY KĄCIK PRZYRODY

Rozwijanie umiejętności w zakresie uprawy roślin - ukazanie dzieciom możliwości hodowania roślin w okresie zimy. Rozumienie potrzeby hodowania niektórych roślin jako niezbędnych dla wyżywienia człowieka. Czynny udział dzieci w zaplanowanych czynnościach - sadzenie w skrzynkach nowalijek oraz innych roślin. Układanie historyjki obrazkowej dotyczącej sadzenia i wzrostu roślin.

 

MARCOWA POGODA

zachęcanie do obserwacji zmian atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia; poprawne nazywanie zjawisk atmosferycznych (deszcz); rozpoznawanie różnorodnych warunków pogodowych; zapoznanie ze zjawiskiem tęczy, wyjaśnienie, jak ono powstaje; „W marcu jak w garncu” – opowiadanie z wykorzystaniem ilustracji – dzieci uważnie słuchają opowiadania „Marcowy spacer”, wypowiadają się na jego temat zdaniami rozwiniętymi, uczestniczą w zabawie ilustracyjnej „Kapryśna pogoda”. Słuchają piosenki „Kasza marcowa”, śpiewają refren na określonych sylabach: na, na,, ti, ti, bawią się przy piosence
 

WITAMY WIOSNĘ

Zapoznanie z wyglądem i nazwami wybranych wiosennych kwiatów; rozwijanie sprawności manualnej. Poszerzanie wiadomości o oznakach wiosny; uświadomienie dzieciom cykliczności występowania pór roku; liczenie w zakresie 4; przybliżenie wiadomości na temat życia ptaków wiosną ( zakładanie gniazd i wysiadywanie jaj). Poznanie tradycji ludowej  „Marzanna” i „Gaik” – uczestniczenie w uroczystości powitania wiosny.

 

ZABYTKI STAREGO KRAKOWA

Nabywanie wiadomości na temat krakowskich zabytków. Rozpoznawanie takich budowli jak: Kościół Maryjacki, Zamek na Wawelu, Sukiennice. Oglądanie albumów i fotografii przedstawiających zabytki Krakowa. Słuchanie legend krakowskich.  Dostrzeganie  powtarzalności  układów i następstw czasowych na przykładzie dnia i nocy oraz nazywanie pór dnia. Ćwiczenia słuchu fonemowego podczas zabaw dydaktycznych takich jak „Sylabowy wyścig”, „Dokończ wyraz”

 

PRZYGOTOWANIA DO WIELKANOCY

Zapoznanie dzieci z charakterem świąt wielkanocnych w oparciu o   wiersz H. Matery „Wielkanoc”. Utrwalenie umiejętności liczenia w zakresie. Słuchanie opowiadania „Świąteczne porządki”.  Liczenie sylwet krasnali, kubeczków, talerzyków i łyżek. Zabawa relaksacyjna „Zmęczone krasnale”. Rozwijanie poczucia rytmu słuchając  piosenki „Kurczątka”.  Zagadki słuchowe „Co tak gra?”. Zabawa muzyczna „Wesoła orkiestra”.  Ćwiczenia ortofoniczne – naśladowanie głosu kury i kurczątka.  Rozwijanie inwencji twórczej poprzez wykonanie wielkanocnego koszyczka.

 

 

 

  ................................................................................................................................................

 

 

              GRUPA III           p180zajaczki@gmail.com  

 

 

 

Marcowa pogoda

Określanie zjawisk charakterystycznych dla marcowej  pogody. Omówienie znaczenia przysłowia  „W marcu jak w garncu” Obserwowanie przedwiosennej aury; zaznaczenie pogody na „kalendarzu pogody” Zwracanie uwagi na odpowiednie  ubieranie się, stosownie do pogody. Zabawy ruchowe i muzyczne na tle piosenki  „Marzec czarodziej”

 

Zielony kącik przyrody

Założenie w Sali zielonego kącika przyrody. Wysiewanie nasion i sadzenie roślin. Obserwowanie hodowli grochu i cebuli – porównywanie hodowli na wodzie i w ziemi. W toku samodzielnych doświadczeń i obserwacji poznanie warunków niezbędnych do  życia roślin. Zabawy muzyczno – ruchowe ilustrowane piosenką  „Ogrodniczka’

 

Witamy wiosnę w przedszkolu

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną. Poznanie zwiastunów zapowiadających wiosenną porę roku (topnienie śniegu, pojawiające się pąki , kwitnąca leszczyna, dłuższe i cieplejsze dni, pojawienie się pierwszych kwiatów itp.). Rozmowa na temat  tradycji i zwyczajów ludowych związanych z powitaniem wiosny.                Powitanie wiosny wierszem i piosenką.

 

Na wiejskim podwórku

Rozmowy na temat pracy rolnika w nawiązaniu do preorientacji zawodowej i poszanowania  pracy dla wszystkich zawodów. Omówienie korzyści płynących  dla człowieka z hodowli zwierząt .  Nazywanie poszczególnych  zwierząt , poznawanie dorosłych zwierząt i ich potomstwa. Nazywanie pomieszczeń gospodarskich  przeznaczonych  dla  poszczególnych  gatunków. Omówienie  sposobu poruszania się , odżywiania  i wyglądu  zwierząt. Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze  i ortofoniczne na  podstawie wiersza pt.”Podwórkowa awantura”

 

 

 

  ................................................................................................................................................

 

 

                  GRUPA IV          p180grupa4@gmail.com  

 

 

 

 

 

Oznaki wiosny

Wszystko rośnie

Pracowita wiosna

Święta wielkanocne

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Uświadamianie następstwa dni tygodnia.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.
 • Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Rozwijanie zainteresowania punktami usługowymi funkcjonującymi w otoczeniu.
 • Rozwijanie słownika czynnego dziecka.
 • Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.
 • Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.
 • Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
 • Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.
 • Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.
 • Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.
 • Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
 • Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.
 • Posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.

 

 

 

 

  ................................................................................................................................................

 

 
            GRUPA V           p180zabki@gmail.com  

 

 

 

 • utrwalanie informacji o charakterystycznych cechach wiosny; doskonalenie umiejętności matematycznych – aspekt porządkowy liczb; rozwijanie zainteresowań badawczych; wprowadzenie litery w na przykładzie wyrazu wazon;
 • rozwijanie kompetencji językowych dzieci przez poznanie i stosowanie przysłów oraz związków frazeologicznych związanych z wiosną; rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
 • wdrażanie do odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • tworzenie kalendarza pogody; rozwijanie umiejętności odczytywania prognozy pogody oraz prezentowania jej na forum grupy;
 • pobudzanie rozwoju intelektualnego przez eksperymentowanie, stawianie hipotez i ich sprawdzanie; doskonalenie umiejętności matematycznych przez określanie objętości płynów;
 • utrwalanie informacji o zmianach zachodzących wiosną w przyrodzie, odwoływanie się do własnych doświadczeń; doskonalenie umiejętności przeliczania;
 • doskonalenie umiejętności słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści; wprowadzenie litery C, c;
 • rozwijanie kompetencji arytmetycznych przez wprowadzenie zapisu dodawania cyfr; kształtowanie postawy proekologicznej – zakładanie przedszkolnej uprawy roślin;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych przez porządkowanie obiektów według określonych cech; rozwijanie umiejętności wykonywania prac przestrzennych;
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej; rozwijanie umiejętności obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie;
 • rozwijanie poczucia rytmu; doskonalenie umiejętności arytmetycznych przez ćwiczenie zapisu dodawania cyfr

 

 

..........................................................................................................................................

 

 

    GRUPA VI        p180kangurki@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

W marcu jak w garncu

Porządki w ogrodzie

Witaj wiosno

Zwierzęta na wiejskim podwórku

 

 • utrwalanie informacji o charakterystycznych cechach wiosny; doskonalenie umiejętności matematycznych – aspekt porządkowy liczb; rozwijanie zainteresowań badawczych; wprowadzenie litery w na przykładzie wyrazu wazon;
 • rozwijanie kompetencji językowych dzieci przez poznanie i stosowanie przysłów oraz związków frazeologicznych związanych z wiosną; rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
 • wdrażanie do odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • tworzenie kalendarza pogody; rozwijanie umiejętności odczytywania prognozy pogody oraz prezentowania jej na forum grupy;
 • pobudzanie rozwoju intelektualnego przez eksperymentowanie, stawianie hipotez i ich sprawdzanie; doskonalenie umiejętności matematycznych przez określanie objętości płynów;
 • utrwalanie informacji o zmianach zachodzących wiosną w przyrodzie, odwoływanie się do własnych doświadczeń; doskonalenie umiejętności przeliczania;
 • doskonalenie umiejętności słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści; wprowadzenie litery C, c;
 • rozwijanie kompetencji arytmetycznych przez wprowadzenie zapisu dodawania cyfr; kształtowanie postawy proekologicznej – zakładanie przedszkolnej uprawy roślin;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych przez porządkowanie obiektów według określonych cech; rozwijanie umiejętności wykonywania prac przestrzennych;
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej; rozwijanie umiejętności obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie;
 • rozwijanie poczucia rytmu; doskonalenie umiejętności arytmetycznych przez ćwiczenie zapisu dodawania cyfr;
 • utrwalenie informacji o kierunkach wędrówek ptaków – samodzielne wyszukiwanie informacji; wprowadzenie litery g na przykładzie wyrazu globus; rozwijanie kompetencji matematycznych przez stosowanie liczebników głównych i porządkowych;
 • promowanie zasad zdrowego trybu życia; utrwalanie kształtu poznanych liter;
 • doskonalenie umiejętności interpretowania muzyki ruchem; kształtowanie wrażliwości estetycznej; rozwijanie pamięci wzrokowej;
 • zapoznanie ze zwyczajami dotyczącymi pożegnania zimy w różnych rejonach Polski, kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe;
 • wdrażanie do samodzielnego wyszukiwania i weryfikowania informacji dotyczących pracy w gospodarstwie, rozwijanie umiejętności współpracy, wprowadzenie litery ł, kształcenie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • rozwijanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt; doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych;
 • rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wiedzy na temat zwierząt gospodarskich, ćwiczenie pamięci słuchowej;
 • wykonanie pasty jajecznej – zachowanie zasad higieny i bezpieczeństwa podczas prac kuchennych;
 • układanie obrazków i opowiadanie historyjki zgodnie z chronologią wydarzeń, polisensoryczne poznawanie różnych rodzajów serów, utrwalenie informacji o produktach wytwarzanych z mleka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2021-03-01