Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona głowna  /  W TYM MIESIĄCU ...
W TYM MIESIĄCU ...

 

13.05 ( CZWARTEK ) WARSZTATY  PLASTYCZNO-MUZYCZNE  Z P. ALICJĄ DLA GRUP: I, II, III  

 

20.05 ( CZWARTEK ) WARSZTATY PLASTYCZNO -MUZYCZNE ZP. ALICJĄ  DLA GRUP : IV, V, VI  

 

 

 

 

 

         GRUPA I           p180misie@gmail.com                                                                                                                                                                       

 

POZNAJEMY RÓŻNE ZAWODY

Przybliżenie wiadomości na temat wybranych zawodów. Uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka. Poznanie czynności jakie wykonują przedstawiciele wybranych zawodów, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ich ubiór. Rozmowa na temat zawodów jakie dzieci chciałyby wykonywać w przyszłości.

 

NASZE ULUBIONE KSIĄŻKI

Poznanie etapów powstawania książki. Poznanie różnego rodzaju książek. Zawody związane z powstawaniem książki. Utrwalenie zasad  korzystania z książek. Czytanie ulubionych baśni i bajek- rozbudzanie zainteresowania książką. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu. Rozwijanie umiejętności. porównywania wielkości przedmiotów. Rozwijanie umiejętności określania położenia w przestrzeni.  Pobudzanie aktywności oraz ekspresji twórczej

 

WIOSNA NA ŁĄCE

Poznanie etapów rozwojowych wybranych zwierząt, np.: żaby, motyla. Określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt. Zwrócenie uwagi na przystosowanie zwierząt do życia w danym środowisku. Poznanie różnych kwiatów. Wykonywanie różnych wiosennych prac plastycznych, dekorowanie nimi sali.

 

NASI KOCHANI RODZICE

Stwarzanie sytuacji do dzielenia się opiniami na temat swoich rodziców. Rozwijanie myślenia. Rozmowy na temat Dlaczego kochamy rodziców, a oni kochają nas. Wypowiadanie się na temat spędzania wolnego czasu z rodzicami.  Uświadomienie dzieciom znaczenia roli rodziców w ich życiu.  Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego „ja” przez współdziałanie w grupie. Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie podczas zabaw dydaktycznych i tematycznych.

 

 

                                                                                                              
    ...........................................................................................................................................

 

                                                                                                                                          

           GRUPA II            p180kasia@gmail.com  

 

 

RUCH TU WIELKI, DŹWIĘKÓW MOC, Z TRAW NA ŁĄCE MIĘKKI KOC

Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt - owadów, kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierz. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych   i pochodnych. Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki), zwrócenie uwagi na ich pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń         i niechęci. Wyzwalanie ekspresji   i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz te podejmowane spontanicznie przez dzieci. Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.

 

 

JAK ZOSTAĆ SPORTOWCEM ?

Rozwijanie umiejętności matematycznych. Rozwijanie logicznego myślenia. Rozwijanie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania utworów literackich. Rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych. Poszerzanie wiadomości nt. dyscyplin sportowych. Utrwalenie wyglądu i nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt. Rozwijanie percepcji wzrokowej. Rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych, w tym naśladowczych i rytmicznych. Kształtowanie nawyków prozdrowotnych poprzez aktywność na świeżym powietrzu. Rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych, plastycznych i graficznych

 

 

KTOŚ NAM NIEBO POMALOWAŁ, WITAJ TĘCZO KOLOROWA!

Doskonalenie mowy dzieci przez układanie wielozdaniowych wypowiedzi na temat różnych zdarzeń, wysłuchanego tekstu. Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami. Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody. Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

 

 

BUKIET, PREZENT i CUKIERKI DZIŚ RODZICÓW DZIEŃ JEST WIELKI

Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziców w ich życiu. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu. Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego Ja poprzez współdziałanie w grupie. Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie w trakcie zabaw dydaktycznych i tematycznych. Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych - miłość.

 

 

  ................................................................................................................................................

 

 

              GRUPA III           p180zajaczki@gmail.com  

 

 

 

 

 

KRAKÓW W LEGENDZIE

Rozwijanie  zainteresowań dzieci  własną  miejscowością; zapoznanie  z  najważniejszymi  zabytkami, legendami  i  kulturą  Krakowa. Oglądanie  i  omówienie  regionalnego  stroju  pary  krakowskiej. Wspólne  wykonanie  albumu „Nasze  miasto  Kraków”. Słuchanie  i  rozpoznawanie  melodii  krakowiaka ; nauka kroków i  podstawowych  figur  tańca. Wspólne  słuchanie  hejnału  z wieży  mariackiej i poznanie  jego  legendy. Zabawy  w formie  łańcucha skojarzeń  „Kraków”

 

WIOSENNA ŁĄKA

Na  podstawie  historyjki  obrazkowej pt. „Już  za chwilę gąsienice  zamieniają  się  w  motyle” przedstawienie dzieciom  w prosty  i  zrozumiały  sposób  cykl  rozwojowy  motyla. Oglądanie  albumów  przedstawiających  różnobarwne  motyle. Zabawa matematyczna  „Kropki  biedronki” doskonaląca  umiejętności  przeliczania. Obserwowanie  kwitnących  roślin ; dostrzeganie  bogactwa i różnorodności roślin  i  owadów  w ekosystemie łąki. Zabawy  twórcze  inspirowane wierszem  „Łąka”; ćwiczenia ortofoniczne  usprawniające   pracę narządów  mowy.

 

PODAJMY SOBIE RĘCE W ZABAWIE I PIOSENCE

Na  podstawie  przykładów  literatury  dziecięcej  i  wspólnych  rozmów z dziećmi  kształtowanie pozytywnych  postaw  społecznych opartych  na  podstawowych  wartościach  moralnych. Zabawy  integrujące  grupę. Wspólne  poszukiwanie   skutecznych  sposobów  łagodzenia  konfliktów i  dochodzenie  do  zgody bez  agresji, krzyku  i obrażania. „Pociąg  różnych  emocji” – doskonalenie  umiejętności wyrażania  i  odczytywania  emocji.

 

NASI RODZICE

Swobodne  wypowiedzi  dzieci  na temat  rodziny, inspirowane  teatrzykiem  sylwet „Mama, tata , siostra, brat – to  nasz  cały  świat. Inicjowanie  rozmów  na temat  pracy i zainteresowań  rodziców. Wykonanie  portretu „Mamai tata” . Przygotowanie  niespodzianek dla rodziców, wymyślanie  sposobów sprawienia  przyjemności najbliższym osobom.

 

  ................................................................................................................................................

 

 

                  GRUPA IV          p180grupa4@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALI SIĘ !

NA ŁĄCE

NASZE ZMYSŁY

DLA CIEBIE MAMO

 

Ogólne cele:

 • rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób; posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb, operowanie liczebnikami porządkowymi; kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych; rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych,
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa);
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji;
 • zapoznanie ze słownictwem i czynnościami charakterystycznymi dla zawodu strażaka; przypomnienie zasad zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych – utrwalenie znajomości własnego adresu, numeru ratunkowego 112, sposobu wzywania pomocy;
 • rozbudzenie zainteresowania światem przyrody poprzez prowadzenie hodowli ślimaków i prowadzenie prostych obserwacji przy wykorzystaniu szkła powiększającego;
 • pokonywanie uprzedzeń związanych z niektórymi zwierzętami, np. pająkami, dżdżownicami;
 • uświadamianie poczucia przynależności i więzi z rodziną;

 

 

 

 

  ................................................................................................................................................

 

 
            GRUPA V           p180zabki@gmail.com  

 

 

 

 

W KRAINIE MUZYKI

WRAŻENIA i UCZUCIA

ŚWIĘTO MAMY i TATY

 

Cele ogólne:

 • rozwijanie słuchu fonemowego poprzez tworzenie i odtwarzanie rytmów słuchowych zawierających nazwy określonych instrumentów muzycznych;
 • rozwijanie zainteresowań dźwiękami wydawanymi przez przedmioty inne niż typowe instrumenty; kształtowanie wrażliwości muzycznej i wyobraźni;
 • rozwijanie zainteresowań muzyką okolicznościową – właściwą na urodziny, do tańca, relaksu, na uroczystości itp.;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne samopoczucie i zdrowie; zapoznanie dzieci z trudnościami wynikającymi z uszkodzenia słuchu; pobudzanie wrażliwości i empatii;
 • doskonalenie umiejętności odróżniania emocji i podawania ich nazw; doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć w niewerbalny sposób;
 • kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, empatii, komunikacji interpersonalnej; rozwijanie kompetencji językowych; określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
 • wdrażanie do odróżniania świata fikcji od rzeczywistości; kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez poruszanie się w przestrzeni według instrukcji słownej;
 • kształtowanie odporności emocjonalnej; identyfikowanie i podawanie nazw stanów emocjonalnych;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej, muzycznej; wizualizacje muzyczno – ruchowe; doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej;
 • poszerzanie słownika czynnego i biernego o skojarzenia ze słowem mama; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie orientacji w schemacie ciała;
 • utrwalenie umiejętności opisywania postaci słowami, ruchem, gestem; kształtowanie kompetencji językowych poprzez wypowiadanie się zdaniami złożonymi; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wyróżnianie elementów ilustracji z tła;
 • utrwalenie nazewnictwa związanego z relacjami w rodzinie rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, krewni itp.; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez określanie lewej i prawej strony w przestrzeni w odniesieniu do własnego ciała i innych obiektów;
 • wzmacnianie poczucia przynależności do rodziny; identyfikowanie i nazywanie członków rodziny, określanie głoski w nagłosie słów związanych z rodziną;
 • rozwijanie wrażliwości emocjonalnej – obdarowywanie innych; utrwalenie informacji o sposobach dbania o bezpieczeństwo swoje i innych podczas uroczystości.

 

..........................................................................................................................................

 

 

    GRUPA VI        p180kangurki@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

W KRAINIE MUZYKI

WRAŻENIA i UCZUCIA

ŚWIĘTO MAMY i TATY

 

Cele ogólne:

 • rozwijanie słuchu fonemowego poprzez tworzenie i odtwarzanie rytmów słuchowych zawierających nazwy określonych instrumentów muzycznych;
 • rozwijanie zainteresowań dźwiękami wydawanymi przez przedmioty inne niż typowe instrumenty; kształtowanie wrażliwości muzycznej i wyobraźni;
 • rozwijanie zainteresowań muzyką okolicznościową – właściwą na urodziny, do tańca, relaksu, na uroczystości itp.;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne samopoczucie i zdrowie; zapoznanie dzieci z trudnościami wynikającymi z uszkodzenia słuchu; pobudzanie wrażliwości i empatii;
 • doskonalenie umiejętności odróżniania emocji i podawania ich nazw; doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć w niewerbalny sposób;
 • kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, empatii, komunikacji interpersonalnej; rozwijanie kompetencji językowych; określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
 • wdrażanie do odróżniania świata fikcji od rzeczywistości; kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez poruszanie się w przestrzeni według instrukcji słownej;
 • kształtowanie odporności emocjonalnej; identyfikowanie i podawanie nazw stanów emocjonalnych;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej, muzycznej; wizualizacje muzyczno – ruchowe; doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej;
 • poszerzanie słownika czynnego i biernego o skojarzenia ze słowem mama; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie orientacji w schemacie ciała;
 • utrwalenie umiejętności opisywania postaci słowami, ruchem, gestem; kształtowanie kompetencji językowych poprzez wypowiadanie się zdaniami złożonymi; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wyróżnianie elementów ilustracji z tła;
 • utrwalenie nazewnictwa związanego z relacjami w rodzinie rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, krewni itp.; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez określanie lewej i prawej strony w przestrzeni w odniesieniu do własnego ciała i innych obiektów;
 • wzmacnianie poczucia przynależności do rodziny; identyfikowanie i nazywanie członków rodziny, określanie głoski w nagłosie słów związanych z rodziną;
 • rozwijanie wrażliwości emocjonalnej – obdarowywanie innych; utrwalenie informacji o sposobach dbania o bezpieczeństwo swoje i innych podczas uroczystości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2021-05-10