Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona głowna  /  W TYM MIESIĄCU ...
W TYM MIESIĄCU ...

 

WARSZTATY CERAMICZNE Z P. ŁUCJĄ  20.04. WTOREK GR IV, V,VI

27.04 WTOREK  GR I,II, III

 

 

WARSZTATY PLASTYCZNO-LITERACKIE Z P. ALICJĄ 22.04 CZWARTEK  GR I, II, III

29.04. CZWARTEK GR IV, V, VI

 

 

 

 

 

 

         GRUPA I           p180misie@gmail.com                                                                                                                                                                       

WIOSNA, WIOSNA

Utrwalenie zmian zachodzącymi w przyrodzie w związku z nową porą roku poprzez zabawy matematyczne i grafomotoryczne. Założenie hodowli i prowadzenie obserwacji przyrodniczych. Wyrażenie spostrzeżeń dotyczących wiosny w ekspresji plastycznej.

 

MALI STRAŻNICY PRZYRODY

Poznanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi. Rozwijanie poczucia troski o najbliższe otoczenie i odpowiedzialności za nie. Uświadomienie konieczności segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania. Uświadomienie konieczności dbania o środowisko naturalne.

 

NOWINKI Z WIEJSKIEGO PODWÓRKA

Poznanie zwierząt- dorosłych i młodych- hodowanych na wsi. Nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania. Wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi.

 

CUDA I DZIWY

Zapoznanie z Układem Słonecznym. Oglądanie przedstawionych na obrazkach środków lokomocji niedostępnych bezpośredniej obserwacji (rakieta, prom kosmiczny). Zapoznanie z globusem, kulistym modelem Ziemi. Dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dnia i nocy.

 

 

                                                                                                              
    ...........................................................................................................................................

 

                                                                                                                                          

           GRUPA II            p180kasia@gmail.com  

 

 

I O TO PRZYSZŁA PANI WIOSNA

Uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie: powracające pierwsze ptaki (bociany), pojawiające się pierwsze kwiaty (krokusy). Ćwiczenia klasyfikacyjne. Słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego. Ustalanie kolejności zdarzeń. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej (dzielenie słów na sylaby), zabawy ortofoniczne. Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych.

 

DZIEŃ I NOC

Rozwijanie aparatu artykulacyjnego w toku zabaw.  W oparciu o opowiadanie oraz prezentację multimedialną, dziecko pozna zwierzęta aktywne nocą. Układanie rytmów według podanego wzoru. Rozwijanie sprawności grafomotorycznych, a także zmysłu dotyku.  Rozwijanie koncentracji uwagi oraz świadomej orientacji w przestrzeni

 

ŚMIECI W WORKI SIĘ PAKUJE

Kształtowanie u dzieci przekonania o konieczności poszanowania przyrody i obowiązku dbania o nią. Zapoznanie z przyczynami zanieczyszczania środowiska naturalnego (wody, gleby, powietrza). Zachęcanie do czynnego udziału w akcjach propagujących idee ekologiczne (np. w akcji „Sprzątanie świata").  Rozwijanie umiejętności grupowania, porządkowania różnych rzeczy. Rozwijanie umiejętności uogólniania, wnioskowania i wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych.

 

SPORT TO ZDROWIE

Poznawanie różnych dyscyplin sportowych. Zaznajomienie z koniecznością uprawiania gimnastyki w celu zachowania dobrej kondycji fizycznej i zdrowia. Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez aktywny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych, uświadamianie dzieciom, że ruch to zdrowie. Poznawanie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw z użyciem sprzętu sportowego. Uczestniczenie w zabawach z elementami współzawodnictwa.

 

 

 

  ................................................................................................................................................

 

 

              GRUPA III           p180zajaczki@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

Tajemnice książek

 • kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania
 • rozbudzenie w dziecku zainteresowania książką i czytaniem
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionej książki
 • kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem
 • budowanie wiedzy dzieci na temat powstawania papieru
 • poszerzanie wiedzy dzieci o zawodach: pisarz, grafik, redaktor, drukarz
 • rozwijanie kreatywności przez zabawę we wspólne tworzenie opowiadania
 • poszerzenie słownika dzieci o pojęcie księgarnia.
 • wprowadzenie do posługiwania się pieniędzmi przez zabawę w sklep
 • zapoznanie dzieci z zasadami zachowania się w księgarni
 • zapoznanie dzieci z zasadami działania biblioteki: wypożyczanie i oddawanie
 • rozwijanie umiejętności porządkowania przedmiotów (książek) wg cech (np. wygląd, treść)

 

Pracowita wiosna

 • obserwacja przyrody budzącej się do życia na wiosnę, pielęgnacja i obserwowanie domowych i przedszkolnych upraw ziół i kwiatów
 • rozwijanie percepcji słuchowej – dzielenie na sylaby, synteza sylabowa
 • doskonalenie sprawności manualnej – wycinanie, klejenie, rysowanie, kolorowanie
 • rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi (składanie obrazków z części, odnajdywanie różnic na obrazkach)
 • zabawy matematyczne doskonalące umiejętność przeliczania, klasyfikowania, układanie historyjek obrazkowych
 • odszukiwanie na obrazkach i nazywanie kwiatów, owadów, zjawisk przyrodniczych

 

Dbamy o środowisko

 • rozwijanie u dzieci spostrzegawczości i koncentracji uwagi
 • rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała
 • zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu
 • wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi
 • kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi
 • wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych
 • poznanie sposobów wykorzystania prądu, kształtowanie świadomości ekologicznej

 

Polska – moja ojczyzna

 • wyjaśnianie znaczenia pojęcia ojczyzna, przypomnienie symboli narodowych (flaga, hymn, godło)
 • przypomnienie i utrwalenie słów i melodii hymnu
 • posługiwanie się swoim imieniem i nazwiskiem, adresem –  poznanie zasad bezpieczeństwa w ich stosowaniu (komu można podawać informacje dot. adresu, nazwiska)
 • kształtowanie postawy patriotycznej
 • poznanie ciekawostek na temat naszego regionu, zapoznanie z mapą Polski, zapoznanie z wyglądem strojów ludowych, słuchanie legend

 

 

  ................................................................................................................................................

 

 

                  GRUPA IV          p180grupa4@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na wsi

Mali strażnicy przyrody

Jaki znak Twój?

 

Ogólne cele:

 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Propagowanie postawy proekologicznej.
 • Poznawanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze, fauna, flora.
 • Kształtowanie umiejętności porównywania długości; operowania pojęciami: najkrótszy, najdłuższy.
 • Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekologia, fauna, flora, godło, flaga.
 • Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych, przełamywanie ewentualnej niechęci.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
 • Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
 • Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.
 • Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.
 • Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.
 • Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
 • Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.
 • Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

 

 

  ................................................................................................................................................

 

 
            GRUPA V           p180zabki@gmail.com  

 

 

  W ŚRODĘ 21.04  ZDJĘCIA DO TABLO  

 

 

Wielkanoc

Praca rolnika

Dbamy o naszą planetę

Tajemnice książek

Polska to mój dom

 

Cele ogólne:

 • kształtowanie odporności emocjonalnej przez swobodne wypowiedzi na forum grupy, zabawy teatralne i dramowe; rozwijanie umiejętności matematycznych przez sprawdzanie objętości płynów;
 • zapoznanie z niektórymi elementami kultury regionalnej związanymi z Wielkanocą, kształcenie kompetencji językowych przez zapoznanie ze słowami pochodzącymi z języka kaszubskiego;
 • wdrażanie do podtrzymania tradycji świątecznych; kształtowanie poczucia rytmu;
 • utrwalenie informacji dotyczących tradycyjnych potraw wielkanocnych, doskonalenie umiejętności zachowania się przy stole i podejmowania gości;
 • kształtowanie zainteresowania kulturą polską, odkrywanie różnic między zwyczajami regionalnymi, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe;
 • doskonalenie zdolności poznawczych przez przyporządkowywanie ilustracji do określonych dźwięków;
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; przypomnienie cyklu rozwoju roślin;
 • utrwalenie informacji o pochodzeniu produktów spożywczych; kształtowanie umiejętności arytmetycznych;
 • rozwijanie zainteresowań technicznych; kształcenie umiejętności matematycznych, segregowania, rozdzielania symboli graficznych według przyjętego kryterium;
 • utrwalenie wiedzy o przemienności pór roku, cechach charakterystycznych; kształcenie zdolności poznawczych -tworzenie i odtwarzanie rytmów wyrazowo-obrazkowych;
 • wprowadzenie pojęć ekologia, ekologiczny; wprowadzenie litery Z, z na przykładzie wyrazu zegar;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobrostan naszej planety; doskonalenie percepcji wzrokowej przez wyszukiwanie różnic między obrazkami; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • utrwalenie informacji o sposobach segregowania odpadów; rozwijanie umiejętności matematycznych podczas klasyfikowania przedmiotów według określonych cech;
 • rozbudzanie zainteresowań technicznych i konstrukcyjnych, tworzenie zamkniętego układu elektrycznego; zapoznanie z odnawialnymi źródłami energii;
 • zapoznanie ze sposobem działania oczyszczalni ścieków i sortowni odpadów; rozwijanie umiejętności arytmetycznych;
 • kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez wypowiadanie się na forum grupy; wprowadzenie litery F, f;
 • rozwijanie kompetencji poznawczych i myślenia logicznego przez ukazanie procesu powstawania papieru; rozwijanie umiejętności matematycznych podczas zapisywania prostych działań arytmetycznych;
 • wprowadzenie słownictwa określającego nazwy zawodów związanych z powstaniem książki: autor, redaktor, ilustrator, drukarz, wydawca itp.; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • rozwijanie kompetencji poznawczych poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez uzupełnianie wg wzoru;
 • kształtowanie percepcji wzrokowej i myślenia matematycznego poprzez rozpoznawanie cyfr i liczb; ukazanie różnic i podobieństw między biblioteką i księgarnią
 • rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli narodowych (flaga, godło, hymn narodowy);
 • doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowieści; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podawanie nazw kierunków na kartce papieru, odczytywanie charakterystycznych punktów na mapie; rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli;
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą Polski; zaznaczanie morza i gór na konturowej mapie Polski; ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;
 • wprowadzenie litery j; przypomnienie nazw miast leżących nad Wisłą, w tym Krakowa; kształcenie słuchu fonematycznego poprzez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;
 • utrwalenie informacji o Polsce jako kraju członkowskim Unii Europejskiej, poznanie hymnu i flagi wspólnotowej; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez zapisywanie treści opowiadania w dostępny sposób;
 • kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez eksperymentowanie z rytmem i dźwiękami; kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie zbiorów obiektów ze względu na określone cechy; wprowadzenie litery H, h

 

 

..........................................................................................................................................

 

 

    GRUPA VI        p180kangurki@gmail.com  

 

 

 

 

  W ŚRODĘ 21.04  ZDJĘCIA DO TABLO  

 

 

 

Wielkanoc

Praca rolnika

Dbamy o naszą planetę

Tajemnice książek

Polska to mój dom

 

Cele ogólne:

 • kształtowanie odporności emocjonalnej przez swobodne wypowiedzi na forum grupy, zabawy teatralne i dramowe; rozwijanie umiejętności matematycznych przez sprawdzanie objętości płynów;
 • zapoznanie z niektórymi elementami kultury regionalnej związanymi z Wielkanocą, kształcenie kompetencji językowych przez zapoznanie ze słowami pochodzącymi z języka kaszubskiego;
 • wdrażanie do podtrzymania tradycji świątecznych; kształtowanie poczucia rytmu;
 • utrwalenie informacji dotyczących tradycyjnych potraw wielkanocnych, doskonalenie umiejętności zachowania się przy stole i podejmowania gości;
 • kształtowanie zainteresowania kulturą polską, odkrywanie różnic między zwyczajami regionalnymi, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe;
 • doskonalenie zdolności poznawczych przez przyporządkowywanie ilustracji do określonych dźwięków;
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; przypomnienie cyklu rozwoju roślin;
 • utrwalenie informacji o pochodzeniu produktów spożywczych; kształtowanie umiejętności arytmetycznych;
 • rozwijanie zainteresowań technicznych; kształcenie umiejętności matematycznych, segregowania, rozdzielania symboli graficznych według przyjętego kryterium;
 • utrwalenie wiedzy o przemienności pór roku, cechach charakterystycznych; kształcenie zdolności poznawczych -tworzenie i odtwarzanie rytmów wyrazowo-obrazkowych;
 • wprowadzenie pojęć ekologia, ekologiczny; wprowadzenie litery Z, z na przykładzie wyrazu zegar;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobrostan naszej planety; doskonalenie percepcji wzrokowej przez wyszukiwanie różnic między obrazkami; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • utrwalenie informacji o sposobach segregowania odpadów; rozwijanie umiejętności matematycznych podczas klasyfikowania przedmiotów według określonych cech;
 • rozbudzanie zainteresowań technicznych i konstrukcyjnych, tworzenie zamkniętego układu elektrycznego; zapoznanie z odnawialnymi źródłami energii;
 • zapoznanie ze sposobem działania oczyszczalni ścieków i sortowni odpadów; rozwijanie umiejętności arytmetycznych;
 • kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez wypowiadanie się na forum grupy; wprowadzenie litery F, f;
 • rozwijanie kompetencji poznawczych i myślenia logicznego przez ukazanie procesu powstawania papieru; rozwijanie umiejętności matematycznych podczas zapisywania prostych działań arytmetycznych;
 • wprowadzenie słownictwa określającego nazwy zawodów związanych z powstaniem książki: autor, redaktor, ilustrator, drukarz, wydawca itp.; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • rozwijanie kompetencji poznawczych poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez uzupełnianie wg wzoru;
 • kształtowanie percepcji wzrokowej i myślenia matematycznego poprzez rozpoznawanie cyfr i liczb; ukazanie różnic i podobieństw między biblioteką i księgarnią
 • rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli narodowych (flaga, godło, hymn narodowy);
 • doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowieści; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podawanie nazw kierunków na kartce papieru, odczytywanie charakterystycznych punktów na mapie; rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli;
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą Polski; zaznaczanie morza i gór na konturowej mapie Polski; ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;
 • wprowadzenie litery j; przypomnienie nazw miast leżących nad Wisłą, w tym Krakowa; kształcenie słuchu fonematycznego poprzez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;
 • utrwalenie informacji o Polsce jako kraju członkowskim Unii Europejskiej, poznanie hymnu i flagi wspólnotowej; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez zapisywanie treści opowiadania w dostępny sposób;
 • kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez eksperymentowanie z rytmem i dźwiękami; kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie zbiorów obiektów ze względu na określone cechy; wprowadzenie litery H, h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2021-04-14